เอกสารรายงานการฝึกอบรม

รายงานการประชุมเรื่อง

2017-1-28 · 2 D:backup12-09-2006guest123desktopHRDหลักเกณฑ์พัฒนาบุคลากรกองตแบบฟอร์มรายงานการอบรมสัมมนาดูงาน ในประเทศ.doc 5/10/06

ดาวน์โหลดเอกสาร | กรมส่งเสริม ...

ค้นหารายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม ค้นหาวิทยากร ค้นหาภาพกิจกรรม ดาวน์โหลดเอกสาร รายงาน หน้าหลัก >> ... ระบบจัดเก็บเอกสาร จ้าง ...

แบบสำรวจความพร้อมในการจัดฝึก ...

2014-10-29 · 2. แจ้งผลการฝึกอบรมให้หน่วยงานที่เข้าอบรมทราบ 3. รวบรวมเอกสารเพื่อจัดทำสรุปผลการฝึกอบรม (ดูหน้าถัดไป) 4.

การฝึกอบรมหลักสูตรเชิง ...

2019-8-20 · การฝึกอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นวัตกรรมการเรียนรู้: การจัดท าแผนเอกสารและรายงานจัดการเรียนรู้ หลักการและเหตุผล

บันทึกรายงานผลการไปราชการ ...

2012-11-8 · หลังสิ้นสุดการ ฝึกอบรม, ศึกษาหรือดูงาน, ประชุมเชิงปฏิบัติการหรือการสัมมนา ... บันทึกรายงานผลการไปราชการ / การอบรมสัมมนา ...

แบบฟอร์มเอกสารการเงิน

2021-12-1 · แบบฟอร์มหลักฐานการจ่ายค่าตอบแทนนักศึกษาปฏิบัติงาน - อัตราต่อชิ้นงาน (ตามประกาศมข. ฉบับที่ 1349/2563 ข้อ 7.2) แบบตรวจเช็คเอกสารทาง ...

รายงานสรุปการอบรม – กองกลาง ...

14  · เอกสารรายงานประกอบ 10 รายงานผลการอบรมหลักสูตร การจัดทำแผนพัฒนา …

การฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากร ...

2019-9-8 · การฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สุรัชนี เคนสุโพธิ ์ ปรด.(ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต) สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

แบบรายงานสรุปผลการเข้ารับการ ...

2020-11-21 · แบบรายงานสรุปผลการเข้ารับการฝึกอบรม 21/11/2020 ครูเชียงรายดอทเน็ต ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารบรรยาย – สำนักฝึกอบรม

ข่าวการฝึกอบรม ข่าวการฝึกอบรม อปท. ข่าวติดตามและประเมินผล ข่าวการมีส่วนร่วมภาคประชาชน เอกสารประกอบการฝึกอบรม เอกสารบรรยาย

แบบรายงานสรุปผลการอบรมและ ...

2015-10-27 · แบบรายงานสรุปผลการอบรมและพัฒนาบุคลากร Training and Development Report Form (หลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรมและพัฒนา)

HRD31 016 รายงานสรุปผลการฝึกอบรม ...

2021-8-4 · HRD31-016 3. ความรู้ที่ได้รับจากการเข้ารับการฝึกอบรม สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างไร

รายงานการฝึกอบรม

2021-11-22 · รายงานการฝึกอบรม การจัดทำแผนการลดจำนวนพนักงานจ้างตามภารกิจ ฯ การเลื่อนระดับของพนักงานส่วนท้องถิ่น. Download.

รายงานแจ้งราชการ

๔ ธันวาคม ๒๕๖๔. เรื่อง รายงานผลการจัดฝึกอบรมหลักสูตร คปอ. เรียน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ชลบุรี. สำเนาถึง ...

แบบรายงานการติดตามประเมินผล ...

ส่ง แบบรายงานการติดตามประเมินผลการฝึกอบรมฯ มาทาง อีเมล [email protected] เอกสารแนบ

แบบรายงานตามกฎหมาย

2021-11-22 · แบบรายงานการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ (49.26 kB) Download แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงของจำนวนหรือปริมาณความแรงรังสีของต้นกำเนิดรังสี (แบบ ...

เอกสารแบบฟอร์มดาวน์โหลดระบบ ...

แบบสรุปรายงานผลการฝึกอบรม ประจำปี 2560 แบบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ และผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (จชต.01)

บันทึกข้อความ

2018-9-26 · : ขอให้ผู้เข้ารับการอบรม หรือผู้สังเกตการณ์ ที่เข้ารับการฝึกอบรมที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นจัดการฝึกอบรมจัดทำรายงานผลการเข้ารับการ ...

แบบฟอร์มรายงานด้านความ ...

แบบ สภ.1-22-1 (แบบรายงานสรุปการฝึกอบรม) แบบ สภ.1-22-2 (แบบรายงานสรุปผลการประเมินการจัดฝึกอบรม)

รายการหลักสูตรฝึกอบรม | กรม ...

ค้นหารายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม ค้นหาวิทยากร ค้นหาภาพกิจกรรม ดาวน์โหลดเอกสาร รายงาน หน้าหลัก >> ... ระบบงานสัมมนา/ ฝึกอบรม ...

เอกสารประกอบการฝึกอบรม

2017-11-3 · 1. เอกสารคู่มือการฝึกอบรม 2. เอกสารประกอบการบรรยาย 3. เอกสารประกอบการฝึกปฏิบัติ การวัดและการประเมิน 1.

คําชี้แจงในการจัดทํารายงานผล ...

2016-5-16 · คําชี้แจงในการจัดทํารายงานผลการฝึก ... 1.1 รายงานการฝึกอบรมเรื่องอะไร ที่ไหน เมื่อไร หน่วยงานใดจัด และรายงานโดย 1.2 เอกสาร ...

ตัวอย่างแบบรายงานสรุปผลการ ...

2020-1-15 · ตัวอย่างแบบรายงานสรุปผลการอบรม. 15/01/2020. 15/01/2020. ครูเชียงรายดอทเน็ต ดาวน์โหลดเอกสาร. ตัวอย่างแบบรายงานสรุปผลการอบรม, การเขียน ...

แบบรายงานสรุปผลการเข้ารับการ ...

2019-2-25 · แบบรายงานสรุปผลการเข้ารับการฝึกอบรม Author Torman Last modified by user1 Created Date 1/13/2017 7:27:00 AM Company Rid Other titles แบบรายงานสรุปผลการเข้ารับการฝึกอบรม

ดาวน์โหลดเอกสารที่ ...

ดาวน์โหลดแผนการฝึกอบรม ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง ช่องทางการชำระค่าบริการ ... (11) แบบรายงานการ ปฏิบัติงานของผู้ ...

แบบรายงานสรุปผลการเข้ารับการ ...

2016-11-28 · แบบรายงานสรุปผลการเข้ารับการฝึกอบรม Author Microsoft th Last modified by KKD 2011 V.2 Created Date 3/1/2012 4:37:00 AM Company Microsoft CorporatioN Other titles แบบรายงานสรุปผลการเข้ารับการฝึกอบรม

ใบรับรองการฝึกอบรม

ใบรับรองการฝึกอบรม. รับรองความสำเร็จของนักเรียนหรือพนักงานในการฝึกอบรม หลักสูตร และอื่นๆ ด้วยใบรับรองเทมเพลตการฝึกอบรม ...

รายงานผลการฝึกอบรม/สัมมนา

2009-5-25 · แบบรายงานผลการเข้ารับการปฐมนิเทศ, ฝึกอบรม, ศึกษาหรือดูงาน, ประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา, สอนงาน

แบบรายงานสรุปผลการเข้ารับการ ...

2021-4-4 · แบบรายงานสรุปผลการเข้ารับการฝึกอบรม Author Torman Last modified by Admin Created Date 6/13/2018 2:13:00 PM Company Rid Other titles แบบรายงานสรุปผลการเข้ารับการฝึกอบรม

เรื่อง การตรวจสอบเอกสาร ...

2019-12-11 · สารบัญ (ต่อ) หน้า บรรณานุกรม 33 ภาคผนวก 1 34 - ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม

เอกสารวิชาการจาการฝึกอบรม ...

เอกสารวิชาการจาการฝึกอบรมสำนักปลัดเทศบาล. 1. โครงการอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราขการบรรจุใหม่ รุ่น 91-93. 3. การเสริมสร้างสมรรถนะ ...

เอกสารประกอบการฝึกอบรม

2019-6-21 · เอกสารประกอบการฝึกอบรม การฝึกอบรมการระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี...